páxina principal todos os proxectos de galego21 bótanos unha man queremos saber o que pensades quen está detrás disto  

Estatutos de galego21.net
   

Para poder asinar convenios con institucións creamos unha ONG que nos respalda. Como queremos que o noso traballo sexa transparente para toda a xente poñemos os nosos estatutos en liña.

CAPÍTULO 1

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, ÁMBITO TERRITORIAL, FINS, ACTIVIDADE, DURACIÓN E DOMICILIO PRINCIPAL

Artigo 1.- Coa denominación de "INSTITUTO DE DESENVOLVEMENTO DO SOFTWARE GALEGO", en adiante IDESGA, constitúese unha asociación sen ánimo de lucro, que ten como ámbito da súa actuación o territorio da comunidade autónoma galega, con personalidae xurídica propia independente da dos seus propios socios, que se rexerá polos presentes estatutos, pola Lei de asociacións e demais lexislación concordante.

Artigo 2.- Os fins desta Asociación son:

 1. Promover a existencia de software de libre distribución en galego.
 2. Promover a existencia de recursos galegos en Internet.

Para cumprir os ditos obxectivos, a asociación poderá levar adiante, entre outras, as seguintes medidas:

 1. A realización, distribución e rexistro de programas e aplicacións informáticas en galego.
 2. A adaptación, traducción ó galego, rexistro e distribución de programas e aplicacións informáticas de libre distribución.
 3. A xestión ante os seus titulares dos dereitos de adaptación, traducción ó galego e distribución de programas e aplicacións informáticas.
 4. A organización de xornadas, congresos, seminarios, campañas, estudios e outro tipo de actividades que contribúan ó estudio da situación do galego na sociedade da información e á divulgación do uso da lingua galega na informática e nas tecnoloxías da información e da comunicación.
 5. Facilitar ós socios os medios técnicos e económicos necesarios para levar a cabo os proxectos que se sinalan nos apartados a), b), c) e d).

Artigo 3.- O domicilio social da asociación está na Rúa %%%% de Santiago de Compostela (A Coruña)

Artigo 4.- A Asociación desenvolverá as súas actividades na comunidade autónoma galega, terá duración indefinida e só se disolverá por acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria ou por calquera das causas previstas nas leis.

Artigo 5.- A Asociación quedará legalizada para efectos dos seus propios fins, unha vez que se produza a súa inscrición no correspondente Rexistro.

CAPÍTULO II

DOS SOCIOS, AS SÚAS CLASES, DEREITOS E DEBERES, PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E PERDA DA CONDICIÓN DE SOCIOS

Artigo 6.- Os socios poderán ser: fundadores, de honra e numerarios. Son socios fundadores aqueles que subscriben a Acta Fundacional. Serán socios de honra todas aquelas persoas ou institucións que, a xuízo da Asemblea Xeral, colaboren de forma notable ó desenvolvemento dos fins da Asociación. Considéranse socios numerarios os que ingresen con posterioridade á subscrición da Acta Fundacional.

Artigo 7.- Os socios fundadores e numerarios teñen os seguintes dereitos:

 1. Participar nas asembleas xerais con voz e voto.
 2. Ser elector e elixible para cargos directivos.
 3. Disfrutar de tódolos beneficios da asociación segundo as normas e disposicións regulamentarias destas ou cantas outras sexan concedidas por entidades privadas ou administracións públicas.
 4. Disfrutar de tódolos dereitos que como membros da Asociación lles correspondan ó abeiro das normas dictadas por organismos competentes.

Artigo 8.- Son obrigas dos socios fundadores e numerarios:

 1. Prestar cantos servicios determinen os Estatutos, o Regulamento de Réxime interior e os acordos das asembleas xerais.
 2. Exerce-los cargos para os que resulten elixidos.
 3. Asistir ás asembleas xerais.
 4. Aboa-las cotas que se establezan.
 5. Respecta-los acordos que se adopten así como o establecido nestes Estatutos.

Artigo 9.- Os socios de honra non intervirán na dirección da Asociación nin nos seus órganos de representación. Tampouco poderán investiga-los usos dos seus fondos pero si están facultados para asistir ás asembleas xerais con voz e sen voto. Así mesmo, poderán facerlle á Xunta Directiva as suxestións que estimen convenientes así como presentaren escritos ás asembleas xerais.

Artigo 10.- Perderase a condición de socio nos seguintes casos:

 1. Por non respecta-los acordos adoptados polos órganos correspondentes ou por conductas contrarias ó establecido nos Estatutos e Regulamento de Réxime Interno.
 2. Por vontade propia.
 3. Por non aboar tres cotas consecutivas ou 5 alternas.

Artigo 11.- Correspóndelle á Xunta Directiva adopta-los acordos de admisión de socios. Para ser admitido como socio será necesario presenta-la correspondente solicitude avalada por dous socios numerarios ou fundadores. Contra o acordo de denegación da condición de asociado, no prazo de dez días hábiles dende a notificación, poderá interpoñerse recurso de reposición ante a Asemblea Xeral Extraordinaria. Contra a resolución da Asemblea Xeral Extraordinaria poderá interpoñerse un recurso ante a xurisdicción ordinaria nos prazos establecidos na lexislación vixente.

Artigo 12.- A expulsión de socios será acordada pola Xunta Directiva, logo da audiencia do interesado. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer perante a xurisdicción ordinaria nos prazos sinalados na lexislación vixente.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS DIRECTIVOS E DE REPRESENTACIÓN. A ASEMBLEA XERAL E A XUNTA DIRECTIVA.

Artigo 13.- Son órganos da Asociación:

 1. A Asemblea Xeral.
 2. A Xunta Directiva.

DA ASEMBLEA XERAL

Artigo 14.- A asemblea xeral de socios é o órgano de expresión da vontade da Asociación e estará formada por tódolos membros da mesma. As asembleas poderán ser ordinarias ou extraordinarias.

Artigo 15.- Serán competencias da asemblea xeral ordinaria:

 1. O exame e aprobación das contas e balance do exercicio.
 2. Decidir sobre a aplicación concreta dos fondos dispoñibles.
 3. Aproba-los orzamentos de ingresos e gastos para cada exercicio.
 4. Aproba-lo regulamento de réxime interno da Asociación.

Artigo 16.- Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:

 1. Modifica-los estatutos da Asociación.
 2. Elección dos membros da xunta directiva.
 3. Aproba-la federación con outras asociacións.
 4. Autoriza-lo alleamento, gravame ou hipoteca dos bens sociais.
 5. Acorda-la disolución da Asociación.
 6. Designa-los liquidadores.
 7. Ratifica-la expulsión de socios proposta pola Xunta Directiva.
 8. As que sendo competencia da asemblea xeral ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan espera-la súa convocatoria sen grave prexuízo para a Asociación.
 9. Tódalas non conferidas expresamente á Asemblea Xeral Ordinaria ou á Xunta Directiva.

Artigo 17.- As asembleas, tanto ordinarias coma extraordinarias, estarán integradas polos socios asistentes, sempre que concorra a metade mais un do total de asociados na primeira convocatoria ou, transcorrida unha hora e en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes.

Artigo 18.- A asemblea xeral ordinaria reuniranse necesariamente dentro do mes seguinte ó peche do exercicio de cada ano e será convocada con 15 días de antelación pola presidencia da Xunta Directiva mediante un anuncio colocado no domicilio social ou citación persoal, que expresará ademais a orde do día.

Artigo 19.- A asemblea xeral extraordinaria reunirase en convocatoria especial a petición da Xunta Directiva ou 1/3 dos socios, cos mesmos requisitos que se especifican nos dous artigos anteriores.

Artigo 20.- O presidente e o secretario das asembleas xerais serán tamén os da Xunta Directiva.

Artigo 21.- Os acordos adoptados deberán selo por voto afirmativo da maioría simple dos asistentes ou representados, agás dos relativos ós apartados a) e h) do artigo 16 que requirirán da maioría dos dous tercios. De seguido levarase un libro de actas que asinará o presidente, o secretario e dous socios como mínimo dos asistentes.

Artigo 22.- Os acordos adoptados conforme ós preceptos anteriores obrigarán a tódolos socios, mesmo ós non asistentes.

Artigo 23.- Os acordos contrarios ós Estatutos ou que infrinxan os fins da Asociación poderán ser recorridos en reposición ante a asemblea xeral no prazo de dez días hábiles. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer ante a xurisdicción ordinaria, nos prazos sinalados na lexislación vixente.

DA XUNTA DIRECTIVA

Artigo 24.- A Xunta Directiva estará integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, o tesoureiro e catro vocais.

Artigo 25.- Os cargos da Xunta Directiva terá unha duración de dous anos. Os seus membros poderán ser reelixidos ó remata-lo mandato.

Artigo 26.- As vacantas que se produzan na Xunta Directiva, cubriranse mediante convocatoria en Asemblea Xeral Extraordinaria, no prazo máximo de 30 días.

Artigo 27.- Reunirase unha vez ó mes, ou máis, cando así o solicite o presidente ou tres dos seus membros.

Artigo 28.- Os acordos tomaranse por maioría simple e, para ser válidos, requirirán da presencia da metade máis un dos seus compoñentes. No caso de empate decidirá o voto do Presidente.

Artigo 29.- Serán competencia do presidente:

 1. Acordar coa Xunta Directiva a admisión de novos socios e propoñerlle á Asemblea Xeral a expulsión daqueles que desen lugar a ela.
 2. Ostenta-la dirección da Asociación.
 3. Presidir e convoca-las reunións da Asemblea Xeral.
 4. Velar polo cumprimento dos fins da Asociación.

Artigo 30.- Haberá un vicepresidente de igual forma que o presidente, no que este delegará as funcións que estime necesarias, e que substituirá ó presidente nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

Artigo 31.- Serán competencias do secretario:

 1. Custodiar e leva-los libros de actas e de rexistro de socios, documentos e carimbos da Asociación.
 2. Redacta-las actas das reunións e expedir certificacións delas co visto e prace do presidente.

Artigo 32.- Correspóndelle ó tesoureiro:

 1. Custodia-los fondos da Asociación e lever en orde os libros de contabilidade.
 2. Prepara-los balances e orzamentos da Asociación para a súa aprobación pola asemblea xeral.
 3. Autorizar, xunto do presidente, a disposición de fondos.

CAPÍTULO IV

PATRIMONIO FUNDACIONAL, RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS, FORMA DE ADMINISTRACIÓN E LÍMITES DO ORZAMENTO ANUAL

Artigo 33.- A Asociación ó inicia-las súas actividades conta co patrimonio que doan os socios fundadores consistente en:

 1. Marca rexistrada XIS, navegador en galego
 2. Software XIS, navegador en galego
 3. Marca rexistrada, PROXECTO RIANXO
 4. Software PROXECTO RIANXO
 5. Marca rexistrada, PROXECTO TOMIÑO
 6. Marca rexistrada PROXECTO RÁBADE
 7. Software PROXECTO RÁBADE
 8. Dominio galego21.net
 9. Sitio web http://www.galego21.net/

Artigo 34.- Ademais do patrimonio inicial a Asociación utilizará, en cumprimento dos seus fins, os seguintes medios económicos:

 1. As cotas obrigatorias dos socios.
 2. As achegas voluntarias.
 3. As doazóns ou subvencións que reciba do Estado, Administración autonómica, corporacións municipais, organismos europeos, entidades públicas ou privadas.
 4. Os xuros ou beneficios que poidan procecer do capital que se constitúa ou dos seus fondos de reserva
 5. Calquera outro ingreso que se poida establecer
 6. Os beneficios que se obteñan de calquera actividade que, consonte coa lexislación vixente, realice a Asociación.
 7. Os derivados do patrimonio que, consonte coa lexislación vixente, xere ou adquira a Asociación.

Artigo 35.- As cotas obrigatorias estableceraas a Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva, non sendo reintegrables en ningún caso e dedicándose a atende-las necesidades da Asociación.

Artigo 36.- As achegas voluntarias consideraranse como préstamos sen xuros, reintegrables nas condicións que se pacten.

Artigo 37.- Para a admisión de novos socios, poderá ser fixada pola Xunta Directiva, como achega inicial non reintegrable, unha cantidade discrecional.

Artigo 38.- Anualmente e no tempo que establece o artigo 18 será aprobado o orzamento pola asemblea xeral. O límite do orzamento xeral ordinario fíxase en QUINCE MILLÓNS DE PESETAS //15.000.000 pts//.

CAPÍTULO V. DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN E LIQUIDACIÓN DO PATRIMONIO

Artigo 39.- A Asociación disolverase polas seguintes causas:

 1. Por vontade de dúas terceiras partes dos socios.
 2. Por outras causas determinadas legalmente.
 3. Por sentencia xudicial

Artigo 40.- Disolta a Asociación, a Asemblea Xeral Extraordinaria designará dous socios liquidadores que xunto co presidente e o tesoureiro procederán a efectua-la liquidación, pagando as súas débedas, cobrando os seus créditos e fixando o haber líquido restante.

Artigo 41.- O haber resultante unha vez efectuada a liquidación será repartido entre os socios. O resto do patrimonio, marcas e rexistros, doaranse unha institución pública ou a unha organización social sen ánimo de lucro con intereses e obxectivos semellantes ós desta asociación.

© 1998-2000 galego21.net