páxina principal todos os proxectos de galego21 bótanos unha man queremos saber o que pensades quen está detrás disto  

Acordos de colaboración
   

Nesta páxina teremos os acordos e convenios de colaboración asinados por galego21.net con distintas entidades:

Universidade de Santiago de Compostela (acordo marco) | Concello de Ferrol (decembro 2000)


ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC) E galego21.net

En Santiago de Compostela, o ... de ..............de 2000, reúnense o Sr. Darío Villanueva Prieto, rector da USC, con razón social no Colexio de San Xerome, na Praza do Obradoiro s/n de Santiago de Compostela, e mais o Sr. Roberto Abalde, presidente do Instituto de Desenvolvemento de Software en Galego, en diante galego21.net, con domicilio social na Rúa   %%%%%%    de Santiago de Compostela (A Coruña).

Ambas as partes recoñécense capacidade xurídica e poder abondos para obraren, e

EXPOÑEN:

1. Que a USC, segundo o art. 3.2 dos seus Estatutos, ten a obriga de promover, no marco das súas competencias, accións que contribúan á normalización e ó desenvolvemento da lingua galega.

2. Que galego21.net é unha asociación sen ánimo de lucro, que, segundo o artigo 2 dos seus Estatutos, ten como fins a) promover a existencia de software de libre distribución en galego, e b) promover a existencia de recursos galegos en Internet. Para isto a asociación pode levar a cabo, entre outras, as seguintes medidas:

 • A realización, distribución e rexistro de programas e aplicacións informáticas en galego.
 • A adaptación, traducción ó galego, rexistro e distribución de programas e aplicacións informáticas de libre distribución.
 • A xestión ante os seus titulares dos dereitos de adaptación, traducción ó galego e distribución de programas e aplicacións informáticas.
 • A organización de xornadas, congresos, seminarios, campañas estudios e outro tipo de actividades que contribúan ó estudio da situación do galego na sociedade da información e á divulgación do uso da lingua galega na informática e nas tecnoloxías da información e da comunicación.

3. Que tanto a USC como galego21.net consideran de interese común a cooperación en tales materias, e sobranceiramente, no desenvolvemento de productos de software en galego e na súa difusión.

4. Que é desexo da USC e de galego21.net subscribir un acordo marco de colaboración que instrumente e regule as súas relacións, con carácter xeral, e, de ser o caso, mediante convenios específicos.

Por todo o dito, ambas as partes acordan asinar este acordo marco de colaboración con base nas seguintes

CLÁUSULAS

1. O obxecto deste acordo marco é regular a colaboración entre a USC e galego21.net.

2. Ó abeiro deste acordo marco, realizaranse actividades e proxectos que obedezan ós obxectivos das dúas entidades, as cales deberán ser concretadas en cadanseu programa de colaboración específico, no que figurará:

 • Definición de obxectivos
 • Descrición do programa de traballo con indicación das súas fases
 • Formulación e aprobación dos medios necesarios e do orzamento total asignado e, de ser o caso, da conseguinte partida presupostaria
 • Relación ou provisión de participantes
 • Calquera outro aspecto que se considere relevante

3. Dado que as actividades e proxectos que se realicen ó abeiro deste acordo marco deberán ser concretadas, este acordo marco non contén consignación presupostaria ningunha.

4. Este convenio comezará a producir os seus efectos a partir da data do seu asinamento, logo dos trámites pertinentes. Ha ter unha duración de dous anos, e poderá ser renovado tacitamente de non se manifestar en contra ningunha das partes.

5. As partes poderán denunciar ou modificar este documento en calquera momento e de mutuo acordo.

6. No caso de que algunha das partes decida rescindir este acordo marco, debe anunciarllo á outra parte con, cando menos, tres meses de antelación. Non obstante, os proxectos e actividades específicos que se estean a desenvolver no momento de se declarar a terminación deste convenio, continuarán desenvolvéndose ata a súa total conclusión baixo as bases que orixinariamente se acordaron.

7. O incumprimento de calquera das obrigas contraídas mediante este acordo marco por unha das partes facultará á outra para rescindilo, de xeito que queden automaticamente anulados tódolos dereitos correspondentes sobre o proxecto do programa realizado.

8. Os acordos que se reflicten neste convenio marco e nos convenios específicos a que dea lugar, teñen carácter administrativo, e non se derivan deles, con carácter xeral, dereitos ou obrigas laborais.

9. No prazo de 30 días hábiles contados a partir da data de asinamento do presente acordo marco, hase constituír unha comisión mixta, con representantes designados polos órganos rectores das dúas partes, en réxime de paridade. A dita comisión será o órgano de planificación, seguimento e avaliación das accións derivadas deste convenio marco, e entenderá e resolverá tódalas cuestións relacionadas cos posibles convenios específicos.

A comisión mixta hase reunir sempre que o solicite unha das partes, e cando menos unha vez ó ano presentaralles informes e propostas ós órganos rectores das dúas partes.

10. As cuestións litixiosas referidas á interpretación, modificación, resolución e efectos deste acordo marco han ser resolvidas, en primeira instancia, pola comisión mixta paritaria, e de non seren resolvidas por esta, hanse someter á resolución dun procedemento arbitral.

En proba de conformidade asinan o presente acordo marco en exemplares duplicados, no lugar e data indicados ó principio do documento.

Pola USC, O rector, Darío Villanueva Prieto

Por galego21.net, O presidente, Roberto Abalde


CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE O CONCELLO DE FERROL E O INSTITUTO DE DESENVOLVEMENTO DO SOFTWARE GALEGO - galego21.net (IDESGA - galego21.net)

No Concello de Ferrol, o día 22 de decembro de 2000

REUNIDOS

Por unha parte, o alcalde de Ferrol, D. Xaime Bello Costa, alcalde-presidente do Excmo. Concello de Ferrol, en representación legal deste, que lle outorga o artigo 21 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Por outra parte, o vicepresidente do Instituto de Desenvolvemento do Software Galego-galego21.net (IDESGA-galego21.net), don Camilo Regueiro López, veciño de Santiago de Compostela, en representación do citado instituto e con DNI %%%%%%

Ámbalas dúas partes recoñécense capacidade xurídica suficiente para establecer este convenio.

ANTECEDENTES

 1. O Concello de Ferrol vén desenvolvendo un amplo programa para impulsar a normalización do uso do galego no seu ámbito de competencias.
 2. O Concello de Ferrol é consciente de que, nos albores da sociedade da información contribuír a vertebrar unespacio propio de comunicación pasa, entre outras medidas, por xerar contidos e ferramentas informáticas en galego así como por promover que o acceso da poboación ás chamadas Tecnoloxías da Información e da Comunicación se faga dende o galego; isto é, que a poboación, sobre todo os rapaces máis novos, entren na Rede en galego, coñecendo e utilizando os recursos que hai na nosa lingua, tarefa na que a administración local pode e debe xogar un importante papel.
 3. O Concello de Ferrol coñece o labor desenvolvido polo Instituto de Desenvolvemento do Software Galego-galego21.net (IDESGA-galego21.net) tanto de adaptación ó galego de todo tipo de software coma de sensibilización para o uso da nosa lingua na informática e na Internet.
 4. O Instituto de Desenvolvemento do Software Galego-galego21.net (IDESGA-galego21.net), no seu labor de difusión do software en galego, ten como obxectivo prioritario colaborar e traballar con todo tipo de entidades en campañas de sensibilización orientadas á mocidade.
 5. Da conxunción das circunstancias expostas ámbalas dúas partes consideran de interese formalizar este contrato consonte coas seguintes

CLÁUSULAS

Primeira. O Instituto de Desenvolvemento do Software Galego - galego21.net (IDESGA - galego21.net), comprométese a elaborar e entregarlle ó Concello de Ferrol o seguinte material:

 • un CD-mestre cos programas: XIS 4.03; Mozilla, 14; LeechFtp 1.3; Webcopier; Webzip 3.80; Netwampire, gIRC 2.0 e WinAmp, 2.64, co fin de que o Concello de Ferrol edite as copias que estime oportunas;
 • a elaboración dun texto coa descrición dos programas incluídos no CD e o procedemento a seguir para a súa instalación, para que o Concello de Ferrol edite as copias que estime oportunas;
 • a redacción dunha guía de páxinas web para a campaña de promoción da lingua galega na Rede, co fin de que o Concello de Ferrol edite as copias que desexe;
 • a inclusión da información desa guía na páxina web de galego21.net;
 • a xestión da canle de IRC e o/a convidado/a para a charla de final do programa ARDORA.

Segunda. O Concello de Ferrol aboaralle ó O Instituto de Desenvolvemento do Software Galego-galego21.net (IDESGA-galego21.net), a cantidade de CATROCENTAS MIL PESETAS #400.000 pts.# en concepto de gastos derivados da elaboración de todo o material citado para o proxecto, do asesoramento técnico para levar adiante esta campaña así como para contribuír ó financiamento das actividades de adaptación ó galego de software de libre distribución. O pagamento efectuarase trala entrega do material citado e unha vez que IDESGA-galego21.net lle remita a factura correspondente ó Concello de Ferrol.

Terceira. O IDESGA-galego21.net debe entregar todo o material citado na cláusula primeira con antelaclón suficiente para o desenvolvemento dunha campaña dirixida ós cíbers, asociacións xuvenís e estudiantís que dará comezo no mes de xaneiro de 2001.

Cuarta. O Concello de Ferrol comprométese a editar os CD-ROM cos programas, ó deseño e edición das carátulas dos CD-ROM, manual de instalación, carteis e folletos da citada campaña e a distribuír os soportes entre a mocidade ferrolá a través dos cíbers, asociacións xuvenís, estudiantís e institutos.

Quinta. Este convenio ten natureza xurídico-administrativa e queda facultado o Concello para interpretar as dúbidas que xurdan no referente ó seu cumprimento que serán de estricta observación nas súas decisións.

Sexta. Todos os documentos e materiais que se dereiven desta relación de vencellamento entre o Concello de Ferrol e galego21.net, redactaranse en lingua galega, así como toda presencia pública (rótulos, indicadores na rúa, publicidade de calquera tipo, etc.) que as partes realicen referentes ó asunto deste contrato.

Sétima. Para o non previsto no presente contrato, será de aplicaciíon a normativa establecida sobre contratos.

Oitavo. Ambas as partes obríganse ó exacto cumprimento con estricta suxeición ás cláusulas deste contrato.

En proba de conformidade, asinan este convenio, por duplicado exemplar, no lugar e data da cabeceira.

O alcalde do Concello de Ferrol O vicepresidente de galego21.net

 

© 1998-2000 galego21.net